Programma van toetsing en afsluiting Montessori Lyceum Herman Jordan

Studie: 4HAVO

Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen

Toetsen

Schooljaar2016-2017

 

301

po 301 Praktijk Musiceren

Vak: muziek

Moment: 44
Tijdsduur: 3
Wijze van toetsing: Praktisch
Weegfactor: 0,2
Type toets: Praktische opdracht
Herkansing: Nee

Leerstof:
Je doet mee met een groep in twee verschillende stukken. Eén is een combostuk (popsong of klassiek werk), het andere een ritmestuk of een puur vocaal stuk. Je laat het horen op een semi-besloten tentamen in de staula.
Zelf voorbereiden in keuze, thuis en in de lessen

302

po 302 Praktijk Improvisatie en compositie

Moment: 51
Tijdsduur: 1
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets: Praktische opdracht
Herkansing: Nee
Weegfactor: 0,1

Leerstof:
In twee à drie lessen maak je in een groep uit de klas een muziekstuk dat uit het niets ontstaat. Je kiest daarvoor één van de geboden muzikale opdrachten. Het stuk moet een goede structuur hebben en boeiend zijn om te ervaren. Schriftelijk of door middel van een filmopname moet het stuk vastgelegd worden zodat het later gereproduceerd kan worden.

303

po 303 Praktijk Solf├Ęge, zang en compositie 

Moment: 53
Tijdsduur: 10
Wijze van toetsing: Praktisch, binnen drie lessen
Weegfactor: 0,1
Type toets: Herkansing:
Praktische opdracht Nee

Leerstof:
Je maakt een kleine maar goed zingbare drie- of vierstemmige koorcompositie van minimaal 32 maten. Tekst kan je zelf schrijven of krijg je van de docent. Je zorgt er voor dat je alle stemmen kunt voorzingen en corrigeren bij anderen. Je kunt voor het componeren bijvoorbeeld het online muziekprogramma ‘notefiggt' gebruiken, maar gewoon met een piano en notenbalken kan natuurlijk ook. Solfège toetsing gebeurt door in de klas kleine groepjes te formeren waarmee je het stuk instudeert, waarbij je laat zien dat je alle stemmen zodanig kent dat je ze kunt voorzingen, ook vanaf verschillende punten. De docent kan daarbij extra eisen stellen zoals het hoger of lager zetten of kleine veranderingen vragen. Alles gaat vocaal, vrijwel zonder hulp van de piano.

 

304 

po 304 Eindconcert - musiceren

Vak: muziek

Moment: 52
Tijdsduur: 180
Wijze van toetsing: Praktisch, zelf voorbereiden in keuze, thuis en in de lessen.
Type toets: Praktische opdracht Herkansing: Nee
Weegfactor: 0,25

Leerstof:
1. Avondvullend en openbaar eindexamenconcert, gegeven door de gehele klas. Het cijfer wordt bepaald door twee of drie jaar musiceren waarbij dit concert in belangrijke mate meeweegt. Je wordt beoordeeld op technische vaardigheid, expressie, veelzijdigheid, samenspel, repertoirekeuze en inzet. Het is een opdracht voor de gehele klas: de vorm kan een concert zijn met programmatoelichting, maar ook andere kunstzinnige presentatievormen zijn mogelijk: film, toneel, opera enzovoort.
2. Ieder schrijft een programmatoelichting bij één van de eigen onderdelen.
3. De overige taken zoals p.r. kaartverkoop en inrichting van de zaal worden verdeeld in de klas. Twee dagen voor het eindconcert is er een generale repetitie.

401

toets 401 Vaktheorie

Moment: 43
Tijdsduur: 120
Wijze van toetsing:Digitaal
Type toets: Toets
Herkansing: Ja
Weegfactor: 0,2

Leerstof:
In een klassikale toets wordt theoretische leerstof getoetst van periode 1 en 2: de begrippenlijst en de toepassing ervan, inclusief enige solfège (op het gehoor noteren van noten en herkennen van muzikale structuren en samenklanken).

402

toets 402 Analyse

Moment: 53 Tijdsduur: 15
Wijze van toetsing:Mondeling
Type toets: Toets
Herkansing: Ja
Weegfactor: 0,15

Leerstof:
Analyse van een zelfgekozen muziekwerk en duiding daarvan in de muziek- en cultuurgeschiedenis.
Het gekozen werk moet uiterlijk twee dagen voor het tentamen bekend zijn bij de docent. Waar nodig moet ook de muziek via een link of geluidsdrager geleverd worden. Meenemen naar het  Tahoma;">tentamen: een partituur vol met aantekeningen en kleurcodes. Geen tekstvellen. In een individueel vraaggesprek over dit werkstuk wordt getoetst of je alles wat je hebt aangetekend klopt en of je dat ook kunt uitleggen. Ook moet je iets vertellen over de plaats van het stuk in de muziekgeschiedenis.  Hoe langer het gekozen stuk, hoe globaler de analyse. Overleg vooraf met de docent. Bij pop en jazz moet meer op het gehoor beschreven worden dan bij klassiek genoteerde stukken. Eventueel ook kleine stukjes zelf noteren.  Zelf voorbereiden.

CE

CE Vaktheorie

Moment: 54 Tijdsduur: 150
Wijze van toetsing:Digitaal
Type toets: Toets
Herkansing: Ja
Weegfactor: 1

Leerstof:
Het CSE wordt op de computer afgenomen en gaat over de gehele in de site te vinden syllabus van de leerstof. Je kan je eigen tempo van beantwoorden bepalen en net zoveel naar de fragmenten luisteren als je nodig vindt. Maar binnen de twee-en-een-half uur tijd moeten alle vragen schriftelijk, met pen! beantwoord worden. Er zijn open, gesloten en multiple-choice vragen plus dictee's. Oefenexamens zijn te vinden op de Jordanmuzieksite kunstonderwijs.eu.